2012 Askeri Ücret ne kadar zamlandıSON DAKİKA!!! İŞTE 2012 ASGARİ ÜCRETİ >>> NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?


Asgari ücret 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4.22 ve yüzde 2.78 oranında artırılması öngörüldü. 2012 yılında emekli aylıklarında ise kademeli intibak yapılacak.


2012 Yılı Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Asgari ücretin 2012 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, Devredilen SSK ve Devredilen Bağ-Kur emekli aylıklarının ise önceki altı aylık enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz aylarında sırasıyla yüzde 4.22 ve yüzde 2.78 oranında artırılması öngörüldü. Ayrıca, 2012 yılında emekli aylıklarında kademeli intibak yapılacağı hedeflendi.


SGK sağlık harcamaları kapsamına Devredilen SSK, Devredilen Bağ-Kur, Devredilen Emekli Sandığı, çalışan kamu görevlileri, ödeme gücüne sahip olup zorunlu sigortalı olmayanlar, 18 yaş altı çocukların sağlık harcamalarına ilave olarak 2012 yılından itibaren yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamaları da dahil edildi. 2012 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirlerinin 131.7 milyar TL, toplam giderlerinin 157.2 milyar TL ve gelir gider açığının 25.5 milyar TL olması öngörüldü. GSYH’ya oran olarak, gelirlerin yüzde 9.24; giderlerin yüzde 11.03 ve açığın yüzde 1.79 olması hedeflendi. 2012 yılında SGK’ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi ve özürlü primi teşviki, prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dahil olmak üzere toplam 69.1 milyar TL tutarında ve GSYH’nın yüzde 4.85’i oranında bütçe transferi yapılması öngörüldü.


2012 yılında İşsizlik Sigortası Fonunun prim gelirinin GSYH’nın yüzde 0.38’i, faiz gelirinin GSYH’nın yüzde 0.37’si, Fona yapılan devlet katkısının ise GSYH’nın yüzde 0.13’ü oranında gerçekleşmesi hedeflendi. 4447 sayılı Kanun uyarınca, 2012 yılında Fonun faiz gelirinin dörtte birine tekabül eden 1 milyar 305 milyon TL’nin Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesine aktarılacağı öngörüldü. Bu çerçevede, Fonun toplam giderinin 4.081 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Sonuç olarak, 2012 yılında toplam Fon varlığının 62 milyar TL ile GSYH’nın yüzde 4.35’ine ulaşması hedefleniyor.


BAZI MAKTU VERGİLER GÜNCELLENECEK, GELİR KAYBINA YOL AÇACAK DÜZENLEMELERDEN KAÇINILACAK


Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranı, 2012 yılında bir önceki yıl seviyesinin 0.4 puan üzerinde yüzde 23.1 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2012 Programı’na göre 13 Ekim’den itibaren geçerli olan Özel Tüketim Vergisi artışlarının 2012 yılı vergi gelirlerine 5.5 milyar TL katkı sağlayacağı öngörüldü. Genel ekonomik koşullar göz önüne alınarak bazı maktu vergiler güncellenmesi ve gelir kaybına yol açacak düzenlemelerden kaçınılması hedeflendi. Bu çerçevede, 2012 yılı vergi gelirlerinin GSYH’ya oran olarak 2011 yılındaki yüzde 19.5 seviyesini koruyacağı tahmin edildi.


2012 Yılı Programı 30 Ekim tarihli Mükerrer Gazete’de yayımlandı. Buna göre merkezi yönetim bütçe gelirlerinin GSYH’ya oranının, 2012 yılında bir önceki yıl seviyesinin 0.4 puan üzerinde yüzde 23.1 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2012 yılında, vergi politikasının başta cari açığın azaltılması olmak üzere makroekonomik istikrarın önünde tehdit oluşturabilecek unsurlarla mücadelede etkin bir araç olarak kullanılması planlandı. Bu amaca yönelik olarak, 12 Ekim 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı tedbirler alındı. Söz konusu tedbirlerin 2012 yılı vergi gelirlerine 5.5 milyar TL katkı sağlayacağı öngörüldü. Ayrıca, genel ekonomik koşullar göz önüne alınarak bazı maktu vergiler güncellenecek ve gelir kaybına yol açacak düzenlemelerden kaçınılacak. Bu çerçevede, 2012 yılı vergi gelirlerinin GSYH’ya oran olarak 2011 yılındaki yüzde 19.5 seviyesini koruyacağı tahmin edildi.


BAZI KAMU ALACAKLARINA ÖDEME KOLAYLIĞI GETİREN DÜZENLEMENİN, 2012 BÜTÇE GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ NET ETKİSİ 3.5 MİLYAR TL


Bazı kamu alacaklarına ödeme kolaylıkları getiren düzenlemenin bütçe gelirleri üzerindeki net etkisinin 2012 yılında bir önceki yıla göre azalarak 3.5 milyar TL civarında olacağı tahmin edildi. Bu kapsamda GSYH’ya oran olarak kurumlar vergisi tahsilatının 0.1 puan azalacağı öngörüldü. 2012 yılında GSYH’ya oran olarak, toplam KDV’nin 2011 yılı seviyesinde gerçekleşmesi, motorlu araçlar üzerinden alınan ÖTV’nin araç satışlarında oluşması beklenen daralmayla 0.1 puan gerilemesi, tütün mamulleri ve alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV’nin ise, yapılan vergi artışları sonucunda 0.2 puan artması beklenmekte.


KAMU BANKALARINDAN ELDE EDİLECEK TEMETTÜ GELİRLERİNİN GSYH’YA ORANI 0.1 PUAN AZALACAK


Kamu bankalarından elde edilecek temettü gelirlerinin GSYH’ya oran olarak 0.1 puan azalması, buna karşılık özelleştirme gelirlerinin 0.5 puan artması bekleniyor. Bu doğrultuda, merkezi yönetim bütçesi vergi dışı diğer gelirlerinin GSYH’ya oranının 2012 yılında bir önceki yıla göre 0.4 puan artarak yüzde 3.7 seviyesine yükselmesi öngörüldü.


FAİZ ÖDEMELERİ 0.2 PUAN ARTARAK YÜZDE 3.5 DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞECEK


Faiz hariç harcamaların GSYH’ya oran olarak, 2012 yılında bir önceki yılda olduğu gibi yüzde 21.1 düzeyinde, faiz ödemelerinin ise önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 3.5 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu çerçevede, merkezi yönetim bütçe harcamalarının GSYH’ya oranının yüzde 24.6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.


PERSONEL ÖDENEKLERİ BELİRLENİRKEN HESAPLAR 90 BİN KİŞİNİN ALINACAĞI, 40 BİN KİŞİNİN AYRILACAĞI ÜZERİNE YAPILDI


2012 yılı personel ödenekleri öngörülürken, kamu personeli maaş ve ücretlerinin toplu sözleşme neticesinde, mali imkanlar ve hedefler göz önünde bulundurularak belirleneceği, sisteme 90 bin kişinin dahil olacağı ve sistemden 40 bin kişinin çıkacağı, mahalli idarelerin ihtiyaç fazlası personelinin merkezi yönetim kapsamındaki bazı idarelere geçişinin yapılacağı, sözleşmeli er veya erbaş istihdamı yapılacağı, ayrıca kamuda yeni personel istihdam edilmesiyle ilgili olarak merkezi yönetim bütçe kanunlarında sınırlamalar konulmaya devam edileceği göz önünde bulunduruldu. Bu doğrultuda, 2012 yılı merkezi yönetim bütçesi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve personel giderlerine ilişkin yedek ödeneğin toplamının GSYH’ya oranının bir önceki yıla göre 0.2 puan artarak yüzde 7 olması bekleniyor.


SAĞLIK HARCAMALARI 4.4 MİLYAR TL ARTACAK


5510 sayılı Kanun uyarınca yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının 2012 yılından itibaren SGK’ya devredilecek olmasından ötürü sağlık giderleri kaleminde bir önceki yıla göre 4.4 milyar TL’lik bir düşüş bekleniyor. 2012 yılında bir önceki yıla göre GSYH’ya oran olarak, savunma ve güvenlik giderleri ile diğer mal ve hizmet alım giderlerinde beklenen 0.1’er puanlık azalmayla birlikte mal ve hizmet alım giderleri toplamının 0.5 puanlık bir düşüşle yüzde 2 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.


GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNİN GSYH İÇİNDEKİ ORANI BİR ÖNCEKİ YILKİ SEVİYESİNİ KORUYACAK


Cari transferlerin GSYH’ya oran olarak 2012 yılında bir önceki yıla göre 0.5 puan artarak yüzde 9.1 düzeyine yükselmesi bekleniyor. Bu gelişme üzerinde, 2011 yılında sosyal güvenlik açık finansmanını önemli ölçüde azaltan yeniden yapılandırmadan elde edilen gelirlerin 2012 yılında azalması etkili olacak. Ayrıca, yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının SGK’ya devredilmesinin etkisiyle sosyal güvenliği olmayanların sağlık primi ödeneğinin bir önceki yıla göre 3.7 milyar TL artışla 4.1 milyar TL’ye yükseleceği tahmin edildi. Öte yandan, hanehalkına yapılan transferler, sosyal amaçlı transferler, tarımsal desteklemeler ve yurtdışına transferlerin GSYH içindeki paylarının bir önceki yıl seviyesinde gerçekleşmesi programlandı. Genel bütçe vergi gelirlerinin GSYH içindeki oranının bir önceki yıl seviyesini koruyacağı 2012 yılında, mahalli idarelere ve fonlara ayrılan payların GSYH’ya oranının da, 2011 yılıyla aynı seviyede kalarak yüzde 2.4 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüldü.


MAHALLİ İDARELER, 2012 YILINDA 497 MİLYON TL AÇIK VERECEK


Mahalli İdareler, 2012 yılında 497 milyon TL açık verecek. 2012 yılında, mahalli idarelerin sürekli işçi kadrolarından merkezi idareye yapılacak devrin ortaya çıkaracağı tasarruf ile altyapı yatırımlarının merkezi yönetim bütçesi kanalıyla desteklenmesinin mahalli idare dengesi üzerinde olumlu etkisi olacak.


2012 Yılı Programı’na göre gelecek yıl mahalli idare gelirlerinin 53.1 milyar TL, harcamalarının ise 53.6 milyar TL olarak gerçekleşeceği, böylece mahalli idareler dengesinin 497 milyon TL açık vereceği tahmin edildi.


2012 yılında, mahalli idarelerin sürekli işçi kadrolarından merkezi idareye yapılacak devrin ortaya çıkaracağı tasarruf ile altyapı yatırımlarının merkezi yönetim bütçesi kanalıyla desteklenmesinin mahalli idare dengesi üzerinde olumlu etkisi olacak. Bu durumun, artması beklenen sermaye giderleri ile mal ve hizmet alım giderlerinin, mali yapıda bozulmaya neden olmaksızın, finanse edilmesine yardımcı olacağı tahmin edildi. Ayrıca, mali disiplini artırmaya yönelik olarak, mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirleri payından kamuya olan borçlarına mahsuben yapılacak kesinti oranı, yeni borç doğmasını engelleyecek ve borç stokunun azalmasına yardımcı olacak bir düzeyde tespit edilecek.


DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR


2012 yılında GSYH’ya oran olarak, döner sermayeli işletmelerin gelir–gider farkının yüzde 0.06; dönem karının ise yüzde 0.09 civarında gerçekleşmesi hedeflendi.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.