Bedelli Askerliğe Nasıl Başvurulur?

Bedelli askerlikten yararlanacak olanların izleyeceği adımlar ve yapması gereken tüm işlemler 22 Aralık 2011 tarihli resmi gazetede yayımlandı. 


– Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler öncelikle askerlik şubesine başvuracak.


– Burada askerlik şubesi ödenmesi gereken miktarı ve ödemenin yapılacağı hesap numarasını belirten bir belgeyi kişiye verecek.


– Bu belgeyle birlikte Halk Bankası, Vakıfbank ya da Ziraat Bankası’na gidilecek.


– Banka biri asıl olmak üzere 3 dekont verecek. bu dekontta kişinin kimlik bilgileri ile ödenen miktar belirtilir. (ilk ödemede bedelin yarısını ödemiş olanlar kalan yarısını ise 6 ay içinde ödemekle yükümlü.)


– Bankanın askerlik şubesine tekrar giderek bankadan aldığı 3 nüshayı buraya verir. 30 bin lira olan bedelin hepsi ödendiğinde askerlik şubesi muafiyet belgesi çıkarılması için işlemleri yapar ve ardından kişiye verir.


1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN GEÇİCİ 46 NCI MADDESİ UYARINCA BEDELLİ ASKERLİKHİZMETİNDEN YARARLANMA, BEDELİN ÖDENMESİ VE UYGULAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR


BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve kapsam


MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesi gereğince, bedelli askerlik hizmetinden yararlanma, başvuru şartlan, bedelin ödenmesi, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkarılma ve geri ödeme ile uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenlemektir,


Dayanak


MADDE 2- (i) Bu Esaslar, 1111 sayılı Kanunun geçici 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 3- (î) Bu Esasların uygulanmasında;


a)  Bakanlık; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,


b)    Bedel: Yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için ödemeleri gereken 30.000 Türk Lirasını,


c)     Kanun: 1111 sayılı Kanunu,


ç) Muafiyet belgesi: Askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayıldığını gösteren belgeyi.


d)   Özel Hesap: Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerden şartlan taşıyanların
ödeyecekleri bedellerin toplandığı ve Bakanlık adına;


l)Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (TR700001001745001120115001 IBAN numaralı),


2)    Türkiye Halk Bankası (TR600001200945200005000027 IBAN numaralı),


3)    Türkiye Vakıflar Bankası (TR700001500158007299430751 IBAN numaralı), nezdinde Türk Lirası cinsinden açılan hesaplan,


e) Yükümlü: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik
hizmetine başlamamış, 31/12/2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış ve
16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı
Kanuna tabi bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşları,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartlan, Başvurular ve Bedelin Ödenme Esasları


Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma şartları


MADDE 4- (1) Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma şartlan aşağıda belirtilmiştir.


a)   Kanunun geçici 46 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak.


b)   31/12/2011 tarihi itibanyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış olmak.


c)   6 ncı maddede yazılı makamlara en geç 15/6/2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) şahsen yazılı olarak başvuruda bulunmak.


ç) Kanunda öngörülen bedeli ödemek.


(2) Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf olanlar da bu Esaslar çerçevesinde bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilirler.


 Başvuru


MADDE 5- (1) Yükümlüler bedelli askerlikten yararlanma taleplerini askerlik şubesine, konsolosluklara veya Cumhuriyet savcılıklarına şahsen bildirirler.


(2) Hak sahipliği tespit edilen yükümlüler tarafından bedelin tamamının veya yarısının Özel Hesaba yatırılmış olması ve biri asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontun askerlik şubesi veya konsolosluklara, yükümlü tarafmdan şahsen, cezaevinde bulunan hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunan yükümlülerin ise vasi veya vekilleri tarafından, teslimi ile başvuru işlemi yapılmış olur.


Başvuruların yapılacağı makamlar


MADDE 6- (1) Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerden;


a)     Yurtiçinde bulunanların askerlik şubesi başkanlıklarına,


b)    Yurtdışında bulunanların Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına,


c)   Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulunanların, bulundukları yer Cumhuriyet
savcılıkları aracılığıyla en yakm askerlik şubesine,


başvurmaları gerekir. Posta veya vekâlet yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.


Bedelin ödenme esasları


MADDE 7- (!) Yükümlülerden. 4 üncü maddede belirtilen şartlan taşıyanlar; başvuru tarihinde 30.000 Türk Lirasını defaten veya başvuru tarihinde 15.000 Türk Lirasını defaten ve geriye kalan 15.000 Türk Lirasın; İse başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde defaten ödemekle yükümlüdürler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taraflarca Yapılacak İşlemler


Askerlik şubelerince yapılacak işlemler


MADDE 8- (1) Askerlik şubeleri;


a)  Şahsen başvuruda bulunan yükümlülerin durumlarını kon

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.